วงจรชีวิตของเส้นผมมีกี่ระยะ? (Hair Growth Cycle) - Havilah

วงจรชีวิต ของ เส้นผม มีกี่ระยะ ?

เส้นผมไม่ได้งอกขึ้นตลอดเวลา แต่เส้นผมจะมีวงจรในการเจริญเติบโตโดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

1.ระยะการเจริญเติบโตหรือ ระยะอานาเจน (Anagen Phase) เป็นระยะเวลาที่ผมงอกงามเป็นอย่างดีการงอกงามของขน
จะมีระยะเวลายาวนานประมาณ 3 ปี หรืออาจถึง 7 ปี (เช่นในเด็ก) แต่ในวัยที่คนเราอายุมากขึ้น
ระยะอะนาเจนนี้จะสั้นลง ในระยะนี้ผมของคนเราจะงอกเร็วประมาณ 1 cm. (90% ของเส้นผมอยู่ในระยะการเจริญเติบโต)

2.ระยะพักหรือ ระยะคะทาเจน (Catagen Phase) เมื่อเส้นผมสิ้นสุดระยะการเจริญเติบโตแล้ว เส้นผมจะเข้าสู่ระยะพักซึ่งเป็นช่วงสั้นๆ
ประมาณ 2-3 สัปดาห์ ในระยะนี้ต่อมรากผม  เนื้อเยื่อ เดอร์มัล แปปิลลา จะเลื่อนสูงขึ้นจะแยกออกจากเมทริกซ์ ทำให้เส้นผมแยกตัว
จากหลอดเลือดที่มาหล่อเลี้ยง (1% ของเส้นผมอยู่ในระยะพัก)

3.ระยะหยุดการเจริญเติบโต หรือระยะเทโลเจน (Telogen Phase)  เป็นระยะสุดท้ายโดยที่ต่อมรากผมจะเลื่อนตัวขึ้นไป
ระยะนี้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน จะมีเส้นผมที่งอกขึ้นใหม่ดันให้ผมเก่าหลุดร่วงออกไป (10-15% ของเส้นผมอยู่ในระยะหยุดการเจริญเติบโต)
จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เส้นผมของคนเรามีทั้งร่วง และงอกขึ้นใหม่ทุกวัน

สรุปแล้ว การรักษาผมร่วง จะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาอย่างน้อย 3-4 เดือน จึงจะเห็นผล (ต้องผ่านระยะผลัดผม + ระยะเจริญเติบโต)